Vývoj CZT v Tanvaldě od roku 1996

Období kolem roku 1996 bylo v rámci celé naší společnosti obdobím, ve kterém řada našich výrobních závodů a společností vyhledávala tzv. „Strategické partnery“, docházelo k odprodávání podniků. Odprodávání bylo zdůvodňováno tím, že není na investice.

Teplárenství v Tanvaldě v té době bylo celkově včetně rozvodů ve slušném stavu, který ale technicky zaostával za technologiemi, které k nám přicházely otevřením evropského trhu. Celá společnost (myšleno stát) v rámci výroby tepelné energie směřovala k výrobě z elektřiny a zemního plynu (ZP). Rozhodnutí, jakým směrem jít, je většinou složité, musí být opodstatněné a podložené s možností dalšího budoucího rozvoje. Vždy je spojené s investicemi, které musí být někde získány a někdo je musí zaplatit. Ten, kdo je půjčuje, je většinou banka, která chce úrok, nebo „strategický partner“, který si půjčí také od banky, musí zaplatit úroky, ale navíc ještě dělá vše, aby měl co největší zisk. Ten, kdo v konečné fázi vše zaplatí, je spotřebitel.

Společnost Teplárenství Tanvald s.r.o. stála v té době před rozhodnutím, a to „Volbou budoucího rozvoje a koncepce teplárenství v Tanvaldě.“ Rozhodnutí strategických významů by měla být podložena informacemi a zkušeností ve stejné oblasti výroby a měla by končit zpracováním kalkulace ceny výrobku. První rozhodnutí bylo ubírat se směrem kogenerační výroby. Jakmile tuto informaci získalo naše, říkejme okolí, nastaly informační závody s velkým tlakem zvenku. Po důkladném seznámení se s touto výrobou, podotýkám v letech kolem roku 1996, jsme došli k závěru, že se v případě převažující výroby tepla pro obyvatelstvo nejedná o výrobu ideální. Podrobnější diskusi o této výrobě můžeme vést na našich stránkách v sekci Dotazy.

Shánění a zpracování informací nás vrátilo na začátek k současné cenové kalkulaci. Když se taková kalkulace začne podrobně analyzovat, tak se začnou oči otevírat, a v té době často používaný slogan „Kup to, můžeš to dát do nákladů“ otevře oči ještě více a člověk si začíná klást otázky, jestli odpovídá množství výrobě, jestli jde o nutnou nákladovou položku a podobně. Najednou je strategie jasná a v Tanvaldě zní takto: Vyrábět v daném čase (hodina, den, roční období) jen takové množství tepelné energie a o takových parametrech (teplota), které jsou pro daný čas nezbytně nutné a to tak, aby náklady na výrobu nevedly ke zdražování a výše jednotlivých nákladových položek byla v nezbytně nutné výši.. Zde je nutno ještě dodat, že finanční zajištění zvolené koncepce musí být pokryto z výroby a ne pomocí úvěru. Jednoduše řečeno, přesto je to běh na dlouhé trati. Když tuto trať rozfázujeme na jednotlivé roky, tak při známé možnosti výše roční investice, nám vyjde délka trati. Začíná se investicemi, které přinášejí největší okamžité úspory, a nekončí se takřka nikdy.

Současný technický stav výroby tepelné energie v Tanvaldě, a to v obou lokalitách (Výšina a Šumburk) je:

  • spalování (přeměna energie) je řízeno počítačem tak, aby množství paliva a vzduchu bylo v ideálním poměru, a tím bylo docíleno co nejvyšší účinnosti
  • výroba probíhá v tom okamžiku, kdy se zákazník (odběratel) nebo zákazníci rozhodnou k odběru, výrobu řídí počítač, který zpracováním informací (teploty, průtoky) otevírá a uzavírá speciální regulačně havarijní ventily a zajišťuje, aby parametry dodávek odpovídaly požadovaným hodnotám
  • do každého odběrného místa je zaveden horkovod (teplovod), jehož teplota je řízena tak, aby odpovídala v daném čase (energetický obsah) velikosti dodávek. Dodávka je zajišťována dvoutrubkovými rozvody a množství regulačními ventily
  • v každém odběrném místě (bytový dům, občanská vybavenost) vybudovala společnost Teplárenství Tanvald s.r.o. tlakově nezávislou objektovou stanici (malá kotelna bez komína, ve které se topí teplou až horkou vodou). V této stanici je zajišťována výroba TV a TUV
  • vlastní výrobu řídí odběry jednotlivých zákazníků (potřeba zákazníků vyvolá otevření speciální ho ventilu), otevřením ventilů v objektové stanici dojde ke změnám tlakové diference v primérním okruhu (okruh, kterým je energie přiváděna k objektu). Tento okruh je, jako vše ostatní, řízen počítačem a to tak, aby tlaková diference byla stále konstantní, ať odebírá jeden nebo 10 odběratelů. Parametr konstantní tlakové diference je zajišťován řízením otáček hlavních kotelních čerpadel, ta jsou z důvodu rychlejší reakce na změny v odběrech nainstalována na výstupním potrubí kotlů. Zvyšování nebo snižování otáček čerpadel vede ke zvýšení nebo snížení průtoku kotlem, to má za následek zvýšení nebo snížení výstupní teploty z kotle. Každý kotel má plynule regulovaný výkon v rozsahu 25-100%, zvýšení nebo snížení výstupní teploty kotle vede ke zvýšení nebo snížení výkonu kotle. Pokud výkon jednoho kotle nestačí ( v zimě), tak je uveden do provozu kotel další. Výše výstupní teploty, která je na kotli nastavována jako konstantní ( řídící výkon), se pohybuje v rozsahu 76 -130°C. Je volena dle ročního období tak, aby energetický obsah v teplonosném mediu (voda) odpovídal odběrovým požadavkům.

To je asi tak v krátkosti koncepce výroby tepelné energie Teplárenství Tanvald s.r.o.