Cena všeobecně     •     Cenová historie     •     Cena současná     •     Cenové zajímavosti
 

Cena všeobecně

Základem ceny tepelné energie jsou dvě složky nákladů

  • proměnné náklady tvoří převážně palivo, elektrická energie, ekologické náklady a technologická voda
  • stálé náklady tvoří odpisy, investice, náklady na opravy, mzdy s odvody, materiálové náklady na údržbu, opravy a přiměřený zisk

Proměnné náklady – jejich výše je stanovena dodavatelem, velice těžko se ovlivňují a dávají se do výroby tepelné energie ve výši nákupu a poplatku.

Stálé náklady – jejich výše je u některých položek (odpisy) také neovlivnitelná, opravy jsou plánované a neplánované. Náklady na plánované opravy se nechají stanovit přesně, neplánované vyvolá situace a výše nákladů by měla odpovídat ceně obvyklé. Mzdy jsou dány počtem zaměstnanců a jejich zařazením. V nepřetržitém provoze je ovlivňuje nemocnost a čerpání dovolené.

Ostatní nákladové položky kalkulované v ceně tepla za 1 GJ jsou ve výše 0,26 Kč - 5,00 Kč. Jejich případná úspora je takřka nemožná a cenu tepla by ovlivnila jen nepatrně.

V rámci všeobecných informací o ceně tepelné energie je nutno ještě dodat, že tato cena spadá do oblasti výrobků, u kterých je výše regulována formou věcně usměrňovaných cen. Přeloženo do češtiny – usměrnění stanovuje to, co do ceny výrobku mohu promítnout (hospodárné, ekonomicky oprávněné náklady), a co ne.

U tepelné energie jsou těmito ekonomicko-oprávněnými náklady např. palivo, mzdy, revize zařízení, opravy, naopak do ceny nelze zahrnout náklady na květinou výzdobu, hnojivo na trávník kolem kotelny, náhrady škod, penále apod.

Věcná cenová regulace také stanovuje, v jaké výši daná nákladová položka, ať proměnlivá nebo stálá může být.

Příklad: proměnlivá položka palivo má jakostním listem daný obsah energie, ta by se měla přeměnit při výrobě na energii tepelnou s co nejvyšší účinností, u TTO (mazut) je to 88%-maximálně -2%, nižší účinnost již neodpovídá hospodárnému provozu, podobně jako pohonné hmoty pro vozidlo, které má stanovenou spotřebu + maximálně 10%, ostatní už nemůžeme brát jako oprávněný náklad.