Profil společnosti

Společnost Teplárenství Tanvald s.r.o. byla založena 27.12.1995.

Základní podnikatelskou náplní je výroba a rozvod tepelné energie v horké nebo teplé vodě s dodávkou až na patu objektu. Dodávky jsou uskutečňovány ve dvou lokalitách Tanvaldu – 1. Sídliště Výšina a 2. Sídliště Šumburk, dále provozuje naše společnost na základě smlouvy plynovou kotelnu v budově gymnázia.

Cílem naší společnosti je co nejefektivnější výroba a dodávky do místa spotřeby.

Dálkové topení je komplexní službou, kterou nelze chápat jako cenu paliva, ale jako výrobek, v jehož ceně jsou zakalkulovány veškeré nutné náklady, je bezpečný a odběratelům umožňuje plně se věnovat vlastním aktivitám.

Veškerá naše výroba je zajišťována tak, aby splňovala ekologické normy a parametry látek vypouštěných do ovzduší byly co nejnižší.

Hlavním cílem naší společnosti je cena, její výše musí být taková, aby byla zajištěna prostá reprodukce a zákazníci byli spokojeni.

Historie vzniku společnosti Teplárenství Tanvald s.r.o.

Vývoj centralizovaného zásobování teplem (CZT) v Tanvaldě začal v roce 1962, kdy byly obydlovány první panelové domy.

Prvním provozovatelem tehdejší kotelny Výšina, ve které se tepelná energie vyráběla spalováním uhlí, byla příspěvková organizace města „Domovní správa Tanvald.“

V roce 1968 byla uhelná kotelna stavebně rozšířena, došlo ke zvýšení výkonu a k přechodu výroby tepelné energie spalováním uhlí na výrobu spalováním těžkého topného oleje (TTO).

Kotelna byla osazena 6 kotli Slatina 135. Tyto kotle byly výrobcem původně stavěny jako kotle parní s posuvným roštěm spalujícím uhlí. Pro podobné kotelny jako Tanvald byly přestavěny na kotle horkovodní spalující TTO. Projektované parametry na zdroji 150oC/90 oC odpovídaly horkovodní soustavě CZT. Řešení zásobování předávacích stanic voda-voda tepelnou energií, horkovodními rozvody vyhovovalo geografické situaci sídliště a charakteru odběru s převažující bytovou zástavbou.

V letech 1978-1980 probíhala na kotelně z důvodu velice špatného technologického stavu další rekonstrukce. Došlo k likvidaci 6 kotlů Slatina 135, bylo osazeno 7 kotlů Slatina VHK 2500 s hořáky Klöckner KL70RS na spalování TTO. Tyto kotle jsou v provozu i v současné době, jejich provoz je po úpravě hořáků v roce 1993 osazením spalovacího systému Autoflame bezchybný a splňuje současné vysoké požadavky v rámci účinnosti spalování i ekologie.

V roce 1980 došlo k reorganizaci oblasti bytových a domovních správ okresu Jablonec nad Nisou a vznikl nový podnik s označením „Okresní bytový podnik (OBP) se sídlem v Jablonci nad Nisou. Domovní správa byla zrušena a rozdělena na část teplárenskou a část zajišťující provoz domů a bytů. Kotelna Tanvald byla zařazena jako samostatné středisko teplárenství OBP a její činnost byla rozšířena o zajišťování technického dozoru nad tepelným hospodářstvím města Desné a Velkých Hamrů.

Koncem 90. let bylo budováno sídliště Šumburk s parním přivaděčem do centrální výměníkové stanice ze státního podniku Seba Tanvald. Po půlročním provozu se řešení vytápění parou ukázalo jako nevýhodné a vysoce neekonomické, bylo proto přistoupeno k vybudování plynové kotelny.

V roce 1991 došlo na základě uzemně-právních změn k reorganizaci OBP a teplárenská zařízení města Tanvaldu byla včleněna do organizace Technické služby Tanvald, které byly řízeny městem jako příspěvková organizace.

V roce 1995 bylo rozhodnuto Radou města Tanvaldu a schváleno Zastupitelstvem města Tanvaldu odtržení teplárenství od Technických služeb a založení teplárenské společnosti. Nově vzniklá společnost byla pojmenována jako Teplárenství Tanvald s.r.o. Hlavním akcionářem s 51% je Město Tanvald, dalšími společníky je Tanvaldská bytová společnost, Stavební bytové družstvo Špičák a Martin Vávra, který byl jmenován jednatelem společnosti. Dne 18.12.1995 bylo společníky složeno základní jmění ve výši 200 000 Kč a 27.12.1995 byla společnost zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí n.L., oddíl C, vložka 10097.

Společnost v této formě funguje i v současné době, jedinou změnou, která za dobu činnosti proběhla , bylo odkoupení teplárenského majetku od Města Tanvald.

Předmět podnikání: licencovaná činnost
- výroba tepla
- rozvod tepla

Činnost povolená vydáním živnostenského listu:

  • chemická laboratoř - poskytování služeb v oblasti chemie
  • koupě zboží za účelem jejího dalšího prodeje
  • vodoinstalatérské, topenářské práce
  • výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
  • poskytování technických služeb